مقاله رابطه بین سطح فعالیت بدنی و دانش تغذیه ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بین سطح فعالیت بدنی و دانش تغذیه ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح فعالیت بدنی
مقاله دانش تغذیه ای
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم امیر
جناب آقای / سرکار خانم: فهیم دوین حسن
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانفر نبی اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین میزان فعالیت بدنی و دانش تغذیه ای و مقایسه آن در دانشجویان مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بود.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش توصیفی پیمایشی را دانشجویان زن و مرد رشته های مختلف تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد مشهد که در نیمسال دوم ۹۰-۸۹ واحد تربیت بدنی عمومی را انتخاب کرده بودند (۴۰۰۰ نفر) تشکیل دادند. نمونه های آماری پژوهش با توجه به جدول کرجسی – مورگان ۳۷۶ دانشجو بود (۱۸۸ مرد و ۱۸۸ زن)، که به طور تصادفی از بین دانشجویان شرکت کننده در ۲۱۵ کلاس درس تربیت بدنی عمومی (۱۱۳ کلاس آقایان و ۱۰۲ کلاس خانم ها) انتخاب گردیدند. در این پژوهش از پرسشنامه جی وانو ترکانی استفاده گردید (روایی ۰٫۸۲، اعتبار ۰٫۷۹).
روش های آماری: پس از جمع آوری پرسشنامه ها، برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از میانگین ، جدول و شکل ها برای توصیف داده ها و از آزمون t استیودنت، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده گردید (P<0.05).
نتایج: بین سطح فعالیت بدنی کل آزمودنی ها و همچنین دانشجویان زن و هم مرد با دانش تغذیه ای آنها رابطه معنی داری وجود ندارد (P>0.05). بین سطح فعالیت بدنی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.05). بین میزان دانش غذایی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد (P>0.05). بین میزان دانش غذایی دانشجویان در رشته های مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به فرصت خوبی که جوانان ضمن تحصیل در دانشگاه برای آموزش دانش تغذیه ای و سلامت دارند. لذا توصیه می شود به دروس مرتبط با تربیت بدنی و تغذیه برای ارتقای سلامت و دانش تغذیه ای جامعه توجه بیشتری اعمال گردد.