مقاله رابطه بین سرمایه اجتماعی و سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان قم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۷۹ تا ۶۸۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بین سرمایه اجتماعی و سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان قم)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله سازمان یادگیرنده
مقاله سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبارکی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیدعلی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: دارایی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: هادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در دنیای متحول امروز، علاوه بر ساخت سرمایه انسانی، یکی از چالش های دیگر در رفتار سازمانی، ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی است و با این که سرمایه اجتماعی ویژگی جمع دارد، ولی از تلاش های فردی افراد در جهت ایجاد اعتماد، روابط و همکاری ناشی می شود. بدون سرمایه اجتماعی، کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند بود. این مقاله رابطه سرمایه اجتماعی و سازمان یادگیرنده را مورد شناسایی قرار داده است.
روش بررسی: این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از نظر اهداف از نوع بنیادی می باشد. جامعه آماری آن ۱۲۰ نفر از کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان قم بود که با توجه به جدول Morgan حجم نمونه، ۹۲ نفر شد. نمونه ها بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سرمایه اجتماعی از طریق مدل و پرسش نامه وحید وزیری راد (بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت یادگیری) و سازمان یادگیرنده به وسیله مدل و پرسش نامه Sanke مورد آزمون قرار گرفت. ضریب Cronbach’s alpha به ترتیب برای هر پرسش نامه برابر با ۹۵ درصد و ۸۵ درصد بود. پرسش نامه مذکور شامل نظرات نمونه با استفاده از آمار استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: یافته های پژوهش، حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و سازمان یادگیرنده در ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان قم رابطه معنی دار وجود دارد (P£%۵).
نتیجه گیری: از آن جا که سرمایه اجتماعی بر بهبود و ارتقای سازمان یادگیرنده تاثیر دارد، باید به این سرمایه و تاثیر آن بر بهبود سازمان ها توجه خاص کرد و جنبه های ضعیف تر سرمایه اجتماعی را در ادارات و بخش های دانشگاه علوم پزشکی شناسایی و تقویت نمود.