مقاله رابطه بین سرد مزاجی جنسی و تعارض زناشویی در زنان ساکن شهر یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۹۱۳ تا ۹۲۱ منتشر شده است.
نام: رابطه بین سرد مزاجی جنسی و تعارض زناشویی در زنان ساکن شهر یزد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سردمزاجی جنسی
مقاله تعارض زناشویی
مقاله اختلالات جنسی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بخشایش علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحی زاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: امامی نیا سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: اختلالات جنسی، زوجین و به خصوص زنان خانواده را با مشکلات متعددی از جمله تعارض زناشویی و ناسازگاری مواجه می سازد، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سردمزاجی جنسی و تعارض زناشویی در زنان ساکن شهر یزد و به دنبال عوامل چندی که بر تعارضات زناشویی موثرند صورت گرفت.
مواد و روش کار: پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر یزد در سال ۱۳۹۰ بودند که از این بین ۱۰۰ نفر نمونه به صورت در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش نیز شامل دو پرسشنامه: تعارض زناشویی (MCQ) و سردمزاجی جنسی عشقی و بهرامی بود. داده های بدست آمده از آزمودنی ها پس از اجرا نمره گذاری شد و به منظور تجزیه و تحلیل از نرم افزار spss18، روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و ضریب همبستگی پیرسون در سطح ۰٫۰۵ استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بین سردمزاجی جنسی زنان و تعارض زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد (P<0.05) هم چنین بین مدت ازدواج و تعارض زناشویی رابطه معکوس و معنی دار (P<0.05) وجود دارد.
نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها زنان دارای تعارض زناشویی بالاتر، سردمزاجی بالاتری از خود نشان داده اند، هم چنین تعارض زناشویی در زنان، با گذشت سال های بیشتری از ازدواج کاهش می یابد.