مقاله رابطه بین سبک های مدیریت با سلامت سازمانی و استرس شغلی کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۷۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بین سبک های مدیریت با سلامت سازمانی و استرس شغلی کارکنان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های مدیریت
مقاله سلامت سازمانی و استرس شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، توصیف رابطه بین سبک های مدیریت (در دو بعد رابطه مدار و ضابطه مدار) با سلامت سازمانی و استرس شغلی کارکنان آموزش پرورش ناحیه ۴ شیراز بود. این پژوهش از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است، بدین منظور ۱۴۴ نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سه پرسشنامه تعیین سبک رهبری باردتزومتزکاس، سلامت سازمانی هوی و فلدمن و استرس شغلی استاینمتز جمع آوری شد. که پایایی آنها بترتیب ۰٫۸۳، ۰٫۷۳ و ۰٫۶۸، بدست آمد، داده های جمع آوری شده از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که بین سبک مدیریتی رابطه مدار با سلامت سازمانی رابطه معکوس و معنادار و بین سبک مدیریتی ضابطه مدار با سلامت سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین سبک مدیریتی رابطه مدار با استرس شغلی رابطه معکوس و معنادار مشاهده شد و نتایج نشان داد که بین سبک مدیریتی ضابطه مدار با استرس شغلی رابطه مستقیم و معنادار، وجود داشت، و بین متغیرهای سلامت سازمانی با استرس شغلی رابطه معکوس و معنادار مشاهده گردید. نتایج پیش بینی ها حاکی از قدرت پیش بینی سبک های مدیریتی رابطه مدار و ضابطه مدار برای متغیرهای سلامت سازمانی و استرس شغلی بود.