مقاله رابطه بین سبک رهبری با راهبردهای مقابله با تعارض مدیران مدارس متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۷۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: رابطه بین سبک رهبری با راهبردهای مقابله با تعارض مدیران مدارس متوسطه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک رهبری
مقاله تحولی
مقاله تبادلی
مقاله عدم مداخله
مقاله راهبردهای مقابله با تعارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: شش پری لیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری با راهبردهای مقابله با تعارض مدیران بود که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان به تعداد ۱۴۱ نفر بودند که ۱۰۲ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین آنها انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه سبک رهبری بس و اولیو (۲۰۰۰) و پرسش نامه مدیریت تعارض پوتـنام و ویلسـون (۱۹۹۴) استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و پایاپی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰٫۸۴ و ۰٫۸۵ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و t مستقل استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بین سبک رهبری تحولی و تبادلی با راهبرد راه حل گرایی، سبک رهبری عدم مداخله با راهبرد عدم مقابله و کنترل معنادار بوده است. بین سبک رهبری تحولی و تبادلی با راهبرد عدم مقابله و کنترل و بین سبک رهبری عدم مداخله با راهبرد راه حل گرایی رابطه معنادار مشاهده نشد. بهترین پیش بینی کننده راهبرد عدم مقابله سبک رهبری عدم مداخله، راهبرد راه حل گرایی سبک رهبری تحولی و راهبرد کنترل در گام اول سبک رهبری عدم مداخله و در گام دوم سبک رهبری تبادلی بوده است.