مقاله رابطه بین روش های مقابله با استرس و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) در بیماران عروق کرونر قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بین روش های مقابله با استرس و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) در بیماران عروق کرونر قلب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش های مقابله
مقاله استرس
مقاله لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL)
مقاله عروق کرونر قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایوسفی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شریف نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به بروز و شیوع روز افزون بیماری عروق کرونر قلب و تاکید روزافزون پژوهشگران عرصه بهداشت و تندرستی بر همراهی و ارتباط عوامل زیستی – روانی و بیومارکرهای قلبی با بروز و تداوم بیماری های قلبی عروقی، ضرورت تحلیل رابطه بین روش های مقابله با استرس و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) بیش از پیش احساس می گردد که پژوهشگران تا به حال به طور تجربی آن را مورد کنکاش قرار نداده اند، لذا هدف اصلی این پژوهش تحلیل رابطه بین روش های مقابله با استرس و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) در بیماران عروق کرونر قلب بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، همه بیماران مبتلا به CHD مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تهران بودند. تعداد ۴۴ بیمار مبتلا به CHD بستری در بخش های جراحی زنان، جراحی مردان، داخلی زنان، داخلی مردان و بخش های خصوصی بیمارستان که گرفتگی عروق کرونر در آن ها توسط آنژیوگرافی مورد تایید قرار گرفته بود، از بین بیماران واجد شرایط انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه راه های مقابله ای لازاروس و فولکمن و کیت لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) استفاده شد. برای تحلیل آماری داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آمار توصیفی و نیز ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد . قابل ذکر است که نرم افزار رایانه ای مورد استفاده در این پژوهش برای پردازش داده ها،SPSS/17  بود.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین روش های مقابله با استرس هیجان مدار (ناکارآمد) و لیپوپروتئین با دانسیته پایین(LDL)  همبستگی مثبت و رابطه معنادار و نیز بین روش های مقابله با استرس مساله مدار (کارآمد) و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) همبستگی منفی و رابطه معنادار وجود دارد و ضریب تاثیر راه مقابله ای ارزیابی مجدد مثبت با توجه به آمارt  نشان داد که این متغیر با اطمینان ۰٫۹۹ می تواند تغییرات مربوط به لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) را پیش بینی کند (b= -0.737) و همچنین ضرایب تاثیر راه های مقابله ای ارزیابی مجدد مثبت و مسوولیت پذیری با توجه به آماره t نشان دادند که این متغیرها با اطمینان ۰٫۹۹ می تواند تغییرات مربوط به لیپوپروتئین با دانسیته پایین  (LDL)را نیز پیش بینی کنند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید افزایش کاربرد روش های مقابله با استرس هیجان مدار باعث افزایش در سطح لیپوپروتئین با دانسیته پایین
(LDL) و افزایش در به کارگیری روش های مقابله با استرس مساله مدار منجر به کاهش در سطح لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) می شود.