مقاله رابطه بین دوره نگهداری سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، ارزش بازار شرکت و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۴۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بین دوره نگهداری سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، ارزش بازار شرکت و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره نگهداری سهام
مقاله اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
مقاله نوسانات بازده سهام
مقاله ارزش بازار شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رسائیان امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درک و اندازه گیری عوامل موثر بر دوره نگهداری سهام، در ارزیابی ساختارهای مختلف بازار سرمایه از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. نتایج برخی از پژوهش های خارجی بیانگر وجود رابطه بین دوره نگهداری سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نوسانات بازده سهام و ارزش بازار شرکت است. هدف این پژوهش نیز بررسی رابطه بین دوره نگهداری سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نوسانات بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
در راستای این هدف تعداد ۱۱۰ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز آن ها برای دوره ۹ ساله مورد تحقیق (۸۱-۸۹) در دسترس بود، انتخاب گردید. در این پژوهش دوره نگهداری سهام به عنوان متغیر وابسته و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نوسانات بازده سهام و ارزش بازار شرکت به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های تابلویی استفاده شده است.
یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت بین ارزش بازار و دوره نگهداری سهام می باشد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که هیچ گونه رابطه معنی داری بین نوسانات بازده سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با دوره نگهداری سهام شرکت های نمونه در دوره مورد بررسی وجود ندارد.