مقاله رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده در زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده در زنان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانوادگی
مقاله کارکرد خانواده
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیزادگان ایران
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سیدحمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده در زنان انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان شهر شاهین شهر تشکیل می دادند که تعداد آنها ۶۷۰۰۰ نفر بود که از بین آنان تعداد ۳۹۳ نفر (۱۹۸ نفر زنان شاغل و ۱۹۵ نفر زنان خانه دار) به شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب و گروه نمونه را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های خشونت خانوادگی و پویائی درون خانواده (F.A.D) بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین خشونت جسمی، خشونت عاطفی، خشونت کلامی و خشونت جنسی با کارکرد خانواده رابطه منفی معناداری وجود دارد (P<0.05 و P≤۰٫۰۱) همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که خشونت جنسی و کلامی قادر به پیش بینی کارکرد خانواده می باشد.