مقاله رابطه بین حمایت روانی – اجتماعی فرزندان با سلامت روان سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۱۲۳ تا ۱۱۳۱ منتشر شده است.
نام: رابطه بین حمایت روانی – اجتماعی فرزندان با سلامت روان سالمندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله حمایت روانی – اجتماعی
مقاله فرزندان
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری هاشم آبادی بهرامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مجردکاهانی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری هاشم آبادی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین حمایت روانی – اجتماعی فرزندان با سلامت روان سالمندان انجام شد.
مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی حاضر، ۱۰۰ نفر سالمند زن و مرد ساکن در سرای سالمندان و ساکن در منزل در شهر مشهد به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه سلامت عمومی (General health Questionnaire یا GHQ-28) مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون Independent t استفاده شد.
یافته ها: بین میزان سلامت روانی سالمندان دارای حمایت و فاقد حمایت تفاوت معنی داری بود، بدین صورت که این میزان در سالمندان دارای حمایت روانی- اجتماعی بیشتر است (P<0.005) و در زمینه تفاوت سلامت روانی بین زنان و مردان سالمند تفاوت معنی داری مشاهد نشد.
نتیجه گیری: سالمندان فاقد حمایت های روانی – اجتماعی (آن هایی که در مراکز نگهداری سالمندان زندگی می کنند) نسبت به سالمندان دارای حمایت های روانی – اجتماعی (آن هایی که به همراه خانواده خود زندگی می کنند) از علایم آسیب شناسی روانی بیشتری رنج می برند.