مقاله رابطه بین حمایت اجتماعی خانواده و سبک های مقابله ای در سیر بهبودی بیماران سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بین حمایت اجتماعی خانواده و سبک های مقابله ای در سیر بهبودی بیماران سرطان پستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله شیوه های مقابله
مقاله بیماران سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاع کاظمی مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه وند آرامه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دانشمندان چندین سال است که رابطه مثبتی بین حمایت اجتماعی و سلامت را تشخیص داده اند. حمایت اجتماعی به عنوان یکی از معروف ترین و ممتازترین طریقه های کنار آمدن با تنهایی و ناامیدی به ثبت رسیده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رابطه بین دریافت حمایت اجتماعی خانواده و سبک های مقابله در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان انجام پذیرفت.
روش بررسی: طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ زن مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) جهت چکآپ های ماهانه بود. ابزار مورد استفاده شامل: ۱- پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده با ۱۹ سوال که اعتبار آن ۰٫۷۴ تا ۰٫۹۳ گزارش شده بود. ۲- پرسشنامه سبک های مقابله بیلینگر و موس (belingz&muse) با ۱۹ سوال که اعتبار آن ۰٫۸۴ گزارش شد.
یافته ها: داده ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین میزان دریافت حمایت اجتماعی خانواده و سبک های مقابله ای مساله مدار بود (P<0.01).
نتیجه گیری: در یک نتیجه گیری کلی می توان عنوان نمود که هر چه میزان حمایت خانواده نسبت به بیمار بیشتر باشد احتمال بهبودی و استفاده از شیوه مقابله مساله مدار نیز افزایش می یابد.