مقاله رابطه بین جو سازمانی مدارس و توانمندسازی دبیران: یک مطالعه موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۶۴ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بین جو سازمانی مدارس و توانمندسازی دبیران: یک مطالعه موردی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازمانی
مقاله توانمندسازی
مقاله جو مدرسه
مقاله دبیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس مورکانی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین جو سازمانی و توانمندسازی دبیران دبیرستان های متوسطه انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. بدین منظور ۸۹ دبیر از دبیرستان های شهر بجنورد به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای اندازه گیری جو سازمانی از پرسش نامه چهار مولفه ای هوی و سیبو و برای توانمندسازی از پرسش نامه هشت مولفه ای ژاف و اسکات استفاده به عمل آمد. روایی هر دو پرسش نامه به تایید متخصصان رسید و برای سنجش پایایی ابزارها از آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب ۰٫۷۸ و ۰٫۸۸ به دست آمد. جهت تحلیل داده ها، از آزمون های تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون، t و آزمون مربعات استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جو سازمانی مدارس و توانمندسازی دبیران ارتباط مثبت و قوی وجود دارد. بین جوهای باز و متعهدانه مدارس و توانمندسازی دبیران رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه مستقیم است. بین جو غیرمتعهدانه مدارس و توانمندسازی دبیران رابطه معناداری وجود ندارد. بین جو بسته مدارس و توانمندسازی دبیران رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه مستقیم است.