مقاله رابطه بین جو سازمانی اخلاقی، تبادل رهبر، عضو و اعتبار بیرونی ادراک شده با تعهد سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: رابطه بین جو سازمانی اخلاقی، تبادل رهبر، عضو و اعتبار بیرونی ادراک شده با تعهد سازمانی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازمانی اخلاقی
مقاله تبادل رهبر عضو
مقاله اعتبار بیرونی ادراک شده
مقاله تعهد سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتخب یگانه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: بهارلو مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی چگنی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه ساده و چندگانه  جو سازمانی اخلاقی، تبادل رهبر عضو و اعتبار بیرونی ادراک شده با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری اصفهان بود. جامعه  آماری این پژوهش را کارکنان شهرداری اصفهان تشکیل داد. نمونه تحقیق شامل ۱۲۴ نفر از کارکنان این سازمان بوده اند که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. در این پژوهش کارکنان پرسشنامه های جو سازمانی اخلاقی، تبادل رهبر عضو، اعتبار بیرونی ادراک شده و تعهد سازمانی را تکمیل نمودند. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود و داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون رابطه معنی دار را بین هریک از متغیرهای پیش بین (جو سازمانی اخلاقی، تبادل رهبر عضو و اعتبار بیرونی ادراک شده) و تعهد سازمانی نشان دادند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون به روش سلسله مراتبی نشان داد که ترکیب خطی جو سازمانی اخلاقی، تبادل رهبر عضو و اعتبار بیرونی ادراک شده می تواند تعهد سازمانی را پیش بینی کند. همچنین ضرایب رگرسیون استاندارد شده نشان داد، همه متغیرهای پیشبین مورد بررسی در پیش بینی اشتیاق شغلی سهیم هستند.