مقاله رابطه بین تورم و معیارهای ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای در شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۶۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بین تورم و معیارهای ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای در شرکت ها
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورم
مقاله بودجه بندی سرمایه ای
مقاله نرخ بازده داخلی
مقاله خالص ارزش فعلی
مقاله جریان نقدی ورودی
مقاله جریان نقد خروجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیرانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرشمس حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود اطلاعات مالی صحیح و معتبر باعث اتخاذ تصمیم های مفید اقتصادی می گردد. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی رابطه تورم و معیارهای ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی ساده است. در این پژوهش ۳۰ شرکت نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از جنبه هدف کاربردی، از جنبه استنتاج توصیفی و از جنبه طرح تحقیق پس رویدادی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل اطلاعات کتابخانه ای و اطلاعات موجود درگزارشات بیانیه های ثبت افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورسی می باشد. آزمون کلموگروف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شده است و در مواردی که توزیع داده ها نرمال نبوده است از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون نیز برای مقایسه روش ها انجام شده است و در مورد تغییرات نسبی و با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمونt  یک نمونه ای مقدار میانگین آن با مقدار صفر آزمون شده است. نتایج و یافته ها تحقیق نشان داد در کشورهای با اقتصاد تورمی که معیارهای مربوط به بودجه بندی سرمایه ای در تصمیم های سرمایه گذاری که از منابع اطلاعات بهای تمام شده تاریخی استفاده می شود اطلاعات مربوطی را برای تصمیم گیری فراهم نمی نماید و اساسا می بایستی در اندازگیری شاخص های ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای عامل تورم در محاسبات جریان های نقدی طرح های سرمایه گذاری لحاظ نمود.