مقاله رابطه بین تعارض های زناشویی با طلاق عاطفی زنان مراجعه کننده به دادگاه های شرق تهران سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۸۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بین تعارض های زناشویی با طلاق عاطفی زنان مراجعه کننده به دادگاه های شرق تهران سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض های زناشویی
مقاله طلاق عاطفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفائی راد سوری
جناب آقای / سرکار خانم: وارسته فر افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع پژوهش «شناخت رابطه بین تعارض زناشویی با طلاق عاطفی» و هدف آن شناخت این رابطه است. برای نیل به هدف های مورد نظر یک فرضیه اصلی مطرح شد که دارای فرضیه های فرعی است و تاثیر متغیر مستقل (تعارض زناشوئی) بر روی متغیر وابسته (طلاق عاطفی) را می سنجد.
جامعه نمونه این پژوهش ۱۷۳ نفر از زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شرق تهران در سال ۱۳۹۰ است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس انتخاب شده اند. در این پژوهش برای تجزبه و تحلیل آماری از شاخص های آماری توصیفی و آماری استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شده است.
روش تحقیق، کتابخانه ای و میدانی است و به این منظور دو پرسشنامه محقق ساخته تعارض زناشوئی و طلاق عاطفی تنظیم و بین نمونه آماری توزیع شد.
پس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، نتایج به دست آمده در مورد تعارض زناشوئی به طور کلی ۹٫۹۹ درصد طلاق عاطفی را پیش بینی می کند و سهم هر یک از مولفه های طلاق عاطفی عبارتند از:
۶۰٫۶۰ درصد کاهش همکاری
۱۷٫۵۷ درصد کاهش رابطه جنسی
۲۳٫۰۴ درصد افزایش واکنشهای هیجانی
۵٫۳۳ درصد افزایش جلب حمایت فرزند
۵٫۸۱ درصد کاهش رابطه فردی با خویشاوندان خود
۴٫۸۱ درصد کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر
۱۴٫۲۹ درصد جدا کردن امور مالی و فردی کردن سرمایه.