مقاله رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۲۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر یزد
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبادل رهبر- عضو
مقاله رضایت شغلی
مقاله مدارس متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: محب زاده زینب
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی نسب عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت مبادله رهبر- عضو و رضایت شغلی معلمان بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن دبیران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد ۲۸۵ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. برای اندازه گیری رابطه متقابل بین مدیر و معلم از پرسشنامه اصلاح شده لیدن و ماسیلین (Liden & Maslyn, 1998)، و برای اندازه گیری رضایت شغلی معلمان از پرسشنامه اصلاح شده رضایت شغلی اسپکتور (Spector, 1994)، استفاده شد که روایی و پایایی هر دو ابزار بررسی و تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، بین کیفیت مبادله رهبر- عضو و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و هر چهار مولفه مبادله رهبر- عضو با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری در سطح p£۰٫۳۰۱ دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین مولفه های مبادله رهبر- عضو، ابعاد علاقه و احترام حرفه ای تقریبا ۴۰ درصد تغییرات رضایت شغلی را تبیین می کنند. مقایسه نتایج این پژوهش با سایر پژوهش ها نشان داد که با بهبود کیفیت مبادله رهبر– عضو، رضایت شغلی معلمان نیز افزایش می یابد.