مقاله رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی از صفحه ۹۴ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاب آوری
مقاله پرستاران
مقاله فرسودگی شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کارآیی و از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی است. ویژگی های شخصیتی همچون تاب آوری به عنوان حائلی در برابر وقایع استرس زا و مشکلات روانی ناشی از کار از جمله فرسودگی شغلی است. با توجه به اهمیت نقش پرستاران در سیستم خدمات بهداشتی – درمانی، این تحقیق به بررسی رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران می پردازد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی – همبستگی بر روی ۳۰۴ نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر تهران انجام شد که در سال ۱۳۸۹ مشغول به کار بوده اند و به طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (MBI)، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون(CD-RISC)  و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار آماری SPSS- 18 استفاده شد. به منظور تبیین رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی از روش همبستگی استفاده شد.
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، ۳۲٫۶ درصد از پرستاران، فراوانی و ۹٫۹ درصد شدت خستگی عاطفی را در حد بالا، در مولفه فراوانی و شدت مسخ شخصیت، به ترتیب ۲۵٫۷ درصد و ۱۸٫۱ درصد پرستاران در حد بال، ۴۲٫۱ درصد، مولفه فراوانی و ۶۰٫۹ درصد شدت عدم موفقیت فردی را در حد بالا تجربه کرده بودند. همچنین این فرضیه که بین فرسودگی شغلی و تاب آوری پرستاران رابطه معنی دار وجود دارد، در سطح ۰٫۰۱ تایید شد.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه تاب آوری یکی از عوامل پیش بینی کننده فرسودگی شغلی است، پیشنهاد می شود مهارت های افزاینده تاب آوری از طریق تشکیل کارگاه های شناخت و ارتقای تاب آوری به پرستاران آموزش داده شود.