مقاله رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاکمیت شرکتی
مقاله کیفیت سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرد عزیز
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان چالی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیدجراحی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین کیفیت سود و حاکمیت شرکتی می باشد. با توجه به این که کیفیت سود مفهومی نسبی است، در این تحقیق از مجموعه معیارهای ارزیابی کیفیت سود، معیار مجموع تعهدات انتخاب گردید. تعهدات با استفاده از روش ترازنامه ای و از طریق مجموع خالص سرمایه در گردش و خالص دارایی های عملیاتی غیرجاری و خالص دارایی های مالی محاسبه شده است. تعداد ۳۷۴ مورد صورت های مالی از ۸۱ شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و از طریق برازش مدل های رگرسیونی رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع تحقیق های همبستگی می باشد و با استفاده از مدل رگرسیون و همبستگی رابطه بین کیفیت سود و متغیرهای حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین کیفیت سود و دو عامل سهامداران نهادی و نسبت مدیران غیر موظف (حاکمیت شرکتی) وجود ندارد، همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بسیار ضعیف منفی بین کیفیت سود و عامل جدایی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل (حاکمیت شرکتی) وجود دارد.