مقاله رابطه بین باورهای مذهبی، بحران هویت و سبک های هویت در دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات ملی از صفحه ۳۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بین باورهای مذهبی، بحران هویت و سبک های هویت در دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهای مذهبی
مقاله بحران هویت
مقاله سبک های هویت
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشایش علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای مذهبی، بحران هویت و سبک های هویت در دانش آموزان انجام گرفته است. بدین منظور از میان دانش آموزان مقطع چهارم متوسطه شهرستان سیرجان ۳۳۰ نفر با روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شده و پرسشنامه های استاندارد باورهای اساسی مذهبی، بحران هویت، و سبک های هویت را تکمیل نموده اند. طرح این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده است. داده ها با شاخص های آماری، چون همبستگی پیرسون و آزمون t برای نمونه های مستقل تحلیل شده اند. نتایج نشان داد که بین باورهای اساسی مذهبی و بحران هویت رابطه منفی معنادار (r=-0.459) وجود دارد و باورهای مذهبی با تمام سبک های هویت ارتباط معناداری داشته است. بحران هویت با تعهد هویت در افراد رابطه منفی معناداری نشان داد (p<0.01, r=-0.433). دانش آموزان دختر و پسر در میزان باورهای مذهبی و بحران هویت از یکدیگر متفاوت نیستند.