مقاله رابطه بین اعتماد و همانندسازی با اهداف بیمارستان با تلاش برای بهبود مداوم در گروه پرستاری بیمارستان های خصوصی شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۴۴۵ تا ۴۵۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بین اعتماد و همانندسازی با اهداف بیمارستان با تلاش برای بهبود مداوم در گروه پرستاری بیمارستان های خصوصی شهر شیراز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمارستان های خصوصی
مقاله پرستاران
مقاله اعتماد
مقاله بهبود مداوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدیان محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دو متغیر از بین متغیرهای مختلفی که بر اساس نظریات و تحقیقات انجام برای بهبود مداوم خدمات موثر هستند، همانندسازی و اعتماد است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتماد و همانندسازی با اهداف بیمارستان بر تلاش برای بهبود مداوم خدمات در پرستاران بیمارستان های خصوصی شهر شیراز به مرحله اجرا درآمد.
روش بررسی: این تحقیق به صورت یک مطالعه مقطعی همبستگی اجرا گردید. از جامعه آماری پرستاران زن و مرد بیمارستان های خصوصی شهر شیراز ۳۴۰ نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات پرسشنامه همانندسازی با اهداف بیمارستان، تلاش برای بهبود مداوم و اعتماد به بیمارستان بودند که پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰٫۷، ۰٫۷ و ۰٫۷۹ و روایی سازه آنها نیز تایید گردید. برای تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین همانندسازی با اهداف بیمارستان و اعتماد به بیمارستان با تلاش برای بهبود مداوم در پرستاران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که پس از کنترل متغیرهای جنسیت، سن، سابقه و تحصیلات، به ترتیب همانندسازی با اهداف بیمارستان و سپس اعتماد به بیمارستان دارای نقش معنادار (در مجموع توان تبیین ۱۵٫۷ درصد از واریانس) بر تلاش برای بهبود مداوم هستند.
نتیجه گیری: تلاش برای بهبود مداوم در پرستاران بیمارستان های خصوصی بیشترین نقش را از همانندسازی با اهداف بیمارستان نسبت به اعتماد به بیمارستان می پذیرد.