مقاله رابطه بین احساس انسجام و عملکرد شغلی با میانجی گری سلامت روان و راهبردهای مقابله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۸۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بین احساس انسجام و عملکرد شغلی با میانجی گری سلامت روان و راهبردهای مقابله
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس انسجام
مقاله عملکرد شغلی
مقاله راهبردهای مقابله ای
مقاله سلامت عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احتشام زاده پروین
جناب آقای / سرکار خانم: صبری نظرزاده راشین
جناب آقای / سرکار خانم: معمارباشی اول مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای احساس انسجام و عملکرد شغلی با میانجیگری راهبردهای مقابله و سلامت عمومی انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است. روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده بود. از پرسشنامه های احساس انسجام فلسنبرگ، عملکرد شغلی پاترسون، راهبردهای مقابله ای بلینگز و موس و سلامت عمومیGHQ  به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. نمونه مورد پژوهش ۲۴۴ نفر از کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال ۸۹ بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که احساس انسجام هم به واسطه راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و مساله مدار و سلامت عمومی و هم به طور مستقیم با عملکرد شغلی رابطه دارد. به عبارت دیگر احساس انسجام از طریق راهبردهای مقابله ای و سلامت عمومی به عنوان میانجی، می تواند تاثیرگذاری بیشتری بر عملکرد شغلی داشته باشد.