مقاله رابطه بین ابعاد هویت و سبک دلبستگی با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۳۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: رابطه بین ابعاد هویت و سبک دلبستگی با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد هویت
مقاله سبک دلبستگی
مقاله گرایش به سوء مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلام زاده سلما
جناب آقای / سرکار خانم: کاکوئی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه، تعیین رابطه بین ابعاد هویت و سبک دلبستگی با گرایش به سوء مصرف مواد می باشد. روش پژوهش در این مطالعه از نوع علمی- مقایسه ای است. در این پژوهش، جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه غرب استان مازندران تشکیل می دهند که تعداد آنها ۹۵۰۴ نفر می باشد. از این تعداد، ۳۸۴ نفر از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه ابعاد هویت (AIQ-IV) چیک و همکاران، مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS) کالینز و رید و آزمون گرایش به مصرف مواد گلپرور استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه ابعاد هویت در بعد هویت شخصی از ۰٫۸۰ تا ۰٫۸۳، هویت ارتباطی از ۰٫۸۲ تا ۰٫۹۰، هویت اجتماعی از ۰٫۸۰ تا ۰٫۸۲ و هویت جمعی از ۰٫۶۷ تا ۰٫۷۷ می باشد. اعتبار مقیاس سبک دلبستگی در سه زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب برابر ۰٫۶۸، ۰٫۷۱ و ۰٫۵۲ می باشد. این پرسشنامه سه سبک دلبستگی ایمن، اضطرابی و اجتنابی را از هم متمایز می کند. اعتبار آزمون گرایش به مصرف مواد ۰٫۸۹ برآورد شده است. به منظور تفسیر نتایج حاصل از پژوهش از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هویت اجتماعی و ارتباطی و سوء مصرف مواد مخدر رابطه معنادار وجود دارد (P<0.05). همچنین در بین خرده مقیاس های سبک دلبستگی، تنها بین خرده مقیاس وابستگی و سوءمصرف مواد مخدر رابطه معنادار وجود دارد (P<0.05).