مقاله رابطه بین ابعاد فرهنگی مدیران و سیاست تقسیم سود از منظر نمایندگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بین ابعاد فرهنگی مدیران و سیاست تقسیم سود از منظر نمایندگی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد فرهنگی
مقاله نظریه نمایندگی
مقاله سیاست تقسیم سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: گلباغی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: بر اساس مدل نمایندگی سیاست تقسیم سود، پرداخت سود سهام در مرتفع ساختن مشکلات نمایندگی میان مدیران و مالکان، از طریق کاهش وجه نقد در دسترس مدیران و وادار کردن شرکت ها به تعامل بیشتر با بازار سرمایه موثر است، اما مساله اصلی، ریشه یابی عوامل موثر در اتخاذ سیاست تقسیم سود از سوی شرکت است که یکی از این عوامل فرهنگ مدیران می باشد. بر همین اساس، این تحقیق به بررسی رابطه میان ابعاد فرهنگی مدیران و سیاست تقسیم سود از منظر نمایندگی می پردازد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، تحقیقی توصیفی – پیمایشی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ابعاد فرهنگی مدیران، از پرسشنامه هوفستد و برای سنجش سیاست تقسیم سود، از نرم افزار ره آورد نوین و سه شاخص D/S، D/CF و D/NI استفاده شده است. هزینه نمایندگی نیز با استفاده از اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ده ساله ۱۳۸۱-۱۳۹۰، می باشد. ابتدا اطلاعات نمونه ای شامل ۱۰۷ شرکت جمع آوری شد. از این تعداد، ۷۳ شرکت به پرسشنامه ها پاسخ دادند که آزمون فرضیه ها بر اساس آن انجام شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق در هر سه شاخص سیاست تقسیم سود، رابطه منفی فاصله قدرت و اطمینان طلبی و رابطه مثبت مرد منشی با سیاست تقسیم سود را تایید می کند. در حالی که رابطه فردگرایی و سیاست تقسیم سود تایید نشد. همچنین بر اساس نتایج، هزینه نمایندگی، رابطه میان فاصله قدرت و اطمینان طلبی با سیاست تقسیم سود را هنگام استفاده از دو شاخص D/S و D/CF تعدیل می کند. این در حالی است که نقش هزینه نمایندگی در تعدیل رابطه میان فردگرایی و مرد منشی با سیاست تقسیم سود تایید نشد.