مقاله رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان (در شرکت نفت اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و اثربخشی کارکنان (در شرکت نفت اهواز)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشی
مقاله انگیزش
مقاله رضایت شغلی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله آموزش ضمن خدمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خنیفر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: امیری علی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی ارمکی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: جندقی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی کتکی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: بیان معمار سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: زروندی نفیسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، ضمن بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت سازمان و اثربخشی کارکنان آن، میزان اثربخشی کارکنان نیز سنجیده می شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. این تحقیق در شرکت نفت اهواز صورت گرفته و قلمرو زمانی نیز شهریور و مهر سال ۱۳۸۸ می باشد. حجم نمونه مورد نیاز پژوهش نیز از همین جامعه آماری و بر اساس فرمول استفاده شده، تقریبا برابر با ۱۱۹ نفر می باشد که در نهایت ۱۵۳ پرسشنامه توزیع و ۱۲۰ پرسشنامه جمع آوری و تحلیل گردید. شیوه نمونه گیری این تحقیق، تصادفی طبقه ای می باشد. یعنی از میان کارکنان سازمان به تعداد حجم نمونه، افرادی به تصادف انتخاب گردیدند. داده های مربوط به ساعات آموزشی کارکنان از طریق شناسنامه های آموزشی آنان و داده های مربوط به اثربخشی کارکنان از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جهت بررسی فرضیات تحقیق، از آزمون “ضریب همبستگی اسپیرمن” استفاده شد. به علاوه برای تعیین میانگین هر یک از ابعاد اثربخشی کارکنان، از آزمون t یک نمونه ای استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار Spss صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر کارکنان، وضعیت کلیه عوامل مورد آزمون در جامعه مطلوب است. همچنین در این تحقیق بین ساعات آموزش ضمن خدمت گذرانده شده با اثربخشی کارکنان و ابعاد آن رابطه معناداری مشاهده نگردید.