سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ژاله جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
سارا کشکر – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا سلمان – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

گرایش، رضایت و وفاداری به مارک هدف نهایی و غایی شرکتی است که دارای محصولی با علامت تجاری ویژه است.تحقیقی که پیش رو دارید با هدف مطالعه و بررسی مولفه هایی از پوشاک ورزشی همچون ویژگی هایی که باعثرضایتمندی و وفاداری بانوان ورزشکار به آن می باشد انجام گرفت. یعنی قصد داشت مشخص کند که چه ویژگی هاییباعث رضایتمندی بانوان ورزشکار از پوشاک ورزشی با مارک خاص، و در نتیجه وفاداری به آن می شود. تا بتوان ازنتایج به دست آمده برای بهبود و گسترش کیفیت و فروش تولیدات داخل کشور استفاده شود. تحقیق حاضر از نظراستراتژی توصیفی است و از نظر مسیر اجرا پیمایشی است که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهششامل، بانوان ورزشکار باشگاه های بدنسازی شهرداری مناطق شمال و جنوب تهران بوده و نمونه آماری شامل کلجامعه آماری و ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته می باشد. یافته ها نشان دادند که بیش از ۷۵ % بانوانپوشاک خارجی را انتخاب کردند و دلایل این انتخاب کیفیت، طرح و قیمت مناسب می باشد و بانوان به قیمت پوشاکاهمیت بیشتری می دهند. بین ویژگیهای محصول(کیفیت- قیمت-طرح زیبایی) و بومی بودن برند محصول رابطهمعنی دار وجود دارد. بین رضایتمندی و وفاداری ورزشکاران به محصول و بومی بودن برند محصول رابطه وجود دارد.بین رضایت از محصول و وفاداری بانوان ورزشکار به محصول رابطه معنی دار وجود دارد. در نتیجه ویژگی هایی ازجمله کیفیت، طرح، و قیمت مناسب باعث ایجاد رضایت و در نتیجه وفاداری به مارک می شود.