مقاله رابطه به کارگیری فناوری RFID بر خلق مزیت رقابتی برای فروشگاه های زنجیره ای تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: رابطه به کارگیری فناوری RFID بر خلق مزیت رقابتی برای فروشگاه های زنجیره ای تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری RFID
مقاله رضایت مشتریان
مقاله رنجیره عرضه
مقاله هزینه های زنجیره عرضه
مقاله مزیت رقابتی
مقاله فروشگاه های زنجیره ای تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی میمند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری رامین
جناب آقای / سرکار خانم: نکویی میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقتصاد آینده، اقتصاد شبکه محور خواهد بود و شبکه ها به مفهوم بازار رقابت کامل، عینیت بیشتری خواهند بخشید. حضور موفق در چنین اقتصادی مستلزم برخورداری از توانمندی هایی است که شناسایی و استفاده از فناوری های جدید یکی از آنهاست. فناوری RFID می تواند به منزله یکی از منابع کسب مزیت رقابتی برای شرکت ها به شمار رود. هدف اصلی این پژوهش، سنجش تاثیر به کارگیری فناوری RFID بر ایجاد مزیت رقابتی در فروشگاه های زنجیره ای تهران است که خلق مزیت رقابتی در دو بعد کاهش هزینه های عرضه و افزایش رضایت مشتریان بررسی می شود. برای گردآوری داده های مورد نیاز، از مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش با توجه به محدودیت جامعه آماری، ۸۲ مورد پرسشنامه بین خبرگان توزیع شد و در مجموع ۴۴ پرسشنامه گردآوری شد. برای بررسی نوع ارتباط بین متغیرها، از آزمون همبستگی اسپیرمن و میانگین و برای تعیین درجه نسبی اهمیت عوامل تاثیرگذار بر خلق مزیت رقابتی در اثر به کارگیری فناوری RFID، از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، رابطه مستقیمی بین بکارگیری فناوری RFID و ایجاد مزیت رقابتی برای فروشگاه های زنجیره ای تهران وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، در بعد کاهش هزینه های عرضه، شاخص کاهش سرقت کالا ها و در بعد افزایش رضایت مشتریان، شاخص کاهش زمان انتظار فرآیند خرید مشتریان بیشترین تاثیر را بر شاخص های یاد شده دارند.