مقاله رابطه بخشودگی، عشق، صمیمیت با رضایت زناشویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بخشودگی، عشق، صمیمیت با رضایت زناشویی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخشودگی
مقاله عشق
مقاله صمیمیت و رضایت زناشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دغاغله فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بخشودگی، عشق و صمیمیت با رضایت زناشویی در میان کارمندان دانشگاه آزاد اسلا می شهر اهواز بود. نمونه شامل ۱۸۶ نفر از کارمندان بود که به روش نمونه گیری طبقه ای در سال ۱۳۹۰ انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها دربرگیرنده پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده، مقیاس عشق استرنبرگ، مقیاس صمیمیت و پرسشنامه رضایت زناشویی بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین بخشودگی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار (۰٫۷۲=r) وجود دارد. همچنین بین صمیمیت و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار (۰٫۴۰=r) و میان عشق و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار (۰٫۷۸=r) بدست آمد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی چندگانه نیز حاکی از وجود رابطه چندگانه میان بخشودگی، عشق و صمیمیت با رضایت زناشویی بوده و بخشودگی بهترین پیش بینی کننده میزان رضایت زناشویی زوجین گزارش شد. سطح معنی داری فرضیه ها در تحقیق حاضر ۰٫۰۰۰۱>p در نظر گرفته شد.