سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهره محمودی کاشانی – کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
اصغر شریفی – هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

انگیزش تحصیلی یکی از متغیر های مهم مورد توجه متخصصان امر آموزش و پرورش بوده و لذا بررسی عوامل موثر برآن به ویژهمفهوم جدید هوش معنوی به عنوان یکی از اولویت های اساسی تحقیقات آموزشی مورد توجه می باشد. هدف از این تحقیق بررسیرابطه هوش معنوی با انگیزش یادگیری دانشجویان واحد دندانپزشکی تهران است. روش تحقیق از نوع توصیفی میدانی است واز روش رگرسیون تک متغیری و چند گانه برای تحلیل داده ها استفاده شد. جامعه تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیتهران واحد دندانپزشکی در سال ۹۳-۹۴ بود که از بین آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای ۳۲۰ نفر ۱۶۰ دختر و ۱۶۰ پسر) انتخاب شدند و به پرسشنامه های انگیزش یادگیری، و هوش معنوی آمرام درایر پاسخ دادند. یافته ها حاکی از تاییدرابطه میان متغیر های تحقیق بود و بنا بر مدل پیش بینی دو متغیر انگیزه یادگیری و هوش معنوی درسطح (p<0/01) با همرابطه معنی داری داشتند و به طور کلی ۳۷ درصد واریانس انگیزش یادگیری را در مدل تک متغیری و ۳۷ درصد واریانسانگیزش یادگیری دانشجویان را در مدل چند گانه تبیین نمودند. نتایج نشان داد که بین انگیزش یادگیری دانشجویان و هوشمعنوی آنان رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. و در واقع با افزایش هوش معنوی در دانشجویان واحد دندانپزشکی انگیزه یادگیریآنان افزایش می یابد.