سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم احمدیان نسب – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

هدف مطالعه حاضر، شناسایی رابطه انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. بدین منظور، بااستفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد ۳۰۳ دانشجو پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران انتخاب شدند و موردمطالعه قرار گرفتند. برای ارزیابی متغیرهای پژوهش از مقیاس انگیزش پیشرفت (AMS-R) لانگ و فریز(۲۰۰۶)استفاده شد و معدل دروس دانشجویان به عنوان شاخصی از پیشرفت تحصیلی در نظرگرفته شد. جهت تجزیه و تحلیلداده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مولفه انگیزشی ترس از شکست با پیشرفتتحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، در حالی که بین امید به موفقیت با پیشرفت تحصیلی رابطه ای وجود نداشتاین نتایج بیانگر نقش متغیرهای مستقل از توانایی در پیشرفت تحصیلی می باشند و بر لزوم شناسایی متغیرهایتاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی تاکید می ورزند.