سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید صدوقی – استادیار روانشناسی دانشگاه کاشان
حلیمه صراف – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان

چکیده:

عملکرد تحصیلی و شناخت عوامل مرتبط با آن همواره مورد توجه متخصصان حوزه تعلیم و تربیت بوده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه انگیزش و راهبردهای یادگیری خودتنظیم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان دختر طراحی و انجام شده است. به همین منظور، از بین ۵ منطقه آموزشی و ۳۰ مدرسه در کلانشهر قم، تعداد ۲۹۹ دانش آموز دختر دبیرستانی، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. دانش آموزان به پرسشنامه های انگیزش تحصیلی والرند و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ( MSLQ ) و سوالات جمعیت شناختی و معدل تحصیلی خود پاسخ دادند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS- 91 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان دادهها نشان داد که بین انگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .نتایج تلویحاً نشان می دهد که توجه به انگیزش درونی و راهبرد فراشناختی به عنوان عوامل مؤثردر پیشرفت تحصیلی می تواند به موفقیت و دستیابی به اهداف آموزشی دانش آموزان در مدرسه بیفزاید