سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحمت میرزایی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور پاوه

چکیده:

یکی از شاخص های امنیت، توسعه گردشگری روستایی در منطقه است که می تواند در قالب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجلی پیدا کند. یکی از مواردی که می بایست در گردشگری قویاً مورد تأکید قرار گیرد امنیت می باشد.لذا این مقاله به بررسی تاثیر متقابل امنیت و توسعه گردشگری در منطقه مرزی اورامانات استان کرمانشاه می پردازد. در این مقاله هدف بر آن است که جایگاه و اهمیت واقعی امنیت در توسعه گردشگری روستایی منطقه مشخص و سپس با ارائه آماری از اشتغال، مثال های بارز اهمیت آن را در رشد و توسعه پایدار گردشگری مشخص شود. روش تحقیق ازنوع، توصیفی- تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانه ای و اسنادی می باشد. بر این اساس دیدگاه ها و نظرات موجود در متون در ارتباط با امنیت و توسعه گردشگری روستایی مطالعه می شود. در این تکنیک ابتدا باید از بین داده های موجود، منابع مورد نیاز خود را انتخاب، سپس نسبت به تجزیه و تحلیل آن اقدام نمود. یافته های تحقیق، بر اساس آمار ورود گردشگران به منطقه و اشتغال در بخشهای مختلف گردشگری، نشان می دهد که توسعه گردشگری روستایی در منطقه باعث ورود گردشگران و افزایش اشتغال شده است و این نشان می دهد که سرمایه گذاری دربخش گردشگری روستایی صورت گرفته است. لذا با توجه به اینکه یک رابطه دو سویه بین توسعه صنعت گردشگری روستایی و امنیت وجود دارد می توان گفت که بین توسعه گردشگری روستایی و امنیت در منطقه اورامانات رابطه معنا داری وجود دارد.