سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا شجاعی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد سیرجان
حسین مطهری نژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این پژوهش با هدف تبیین نقش الگوهای ارتباطی خانواده بر سلامت روان و سازگاری نوجوانان دبیرستانی، به مطالعه ۲۴۰ دانش آموز با دامنه سنی ۱۶-۱۴ سال (۱۲۰ دانش آموز پسر و ۱۲۰ دانش آموز دختر) پرداخته است. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های سلامت عمومی، الگوهای ارتباطی خانواده و خرده مقیاس سازگاری تحصیلی آزمون شخصیت کالیفرنیا استفاده شده و داده ها با استفاده از روش تحلیل ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بین کارکرد اجتماعی با سازگاری تحصیلی و سازگاری تحصیلی با الگوهای ارتباطی و سلامت عمومی با الگوهای ارتباطی رابطه معنی داری وجود دارد و با استفاده از نتایج این تحقیق می توان از طریق آموزش مهارتهای فرزند پروری، مشاوره خانوادگی و … کمک شایان توجهی به خانواده ها و سلامت نوجوانان نمود.