سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لاله خواجه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
محمد آقادلاورپور – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
مسعود حسینچاری – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

خانواده و نحوه برقراری ارتباط درآن سهمی به سزا دررشد و تحول فرزنداندارد پژوهشهای پیشین نیز حاکی از نقش معنی داری عوامل خانوادگی نظیر سبکهای فرزندپروری سبک دلبستگی الگوهای ارتباطی و نظایر آن برجنبه های متنوع پیشرفت و انگیزش تحصیلی فرزندان می باشد اهمال کاری تحصیلی از جمله عوامل منفی مرتبط با تحصیل است که به نظر می رسد واکاوی و شناسایی بسترهای زمینه ساز آن حائز اهمیت است بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین الگوهای فرزندپروری با اهمالکاری تحصیلی صورت گرفته است جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان سال اول دانشگاه شیراز تشکیل میداد نمونه ای مشتمل بر۱۶۵ دانشجوی سال اول ۱۲۲ پسر و ۴۳ دختر به شیوه تصادفی و دردسترس از جامعه مذکور انتخاب گردید برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه ارزیابی اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم و الگوهای ارتباطی خانواده مشتمل برچهار الگوی ارتباطی توافق کننده کثرت گرا محافظت کننده و بی قید کوئرنر و فیتزپاتریک استفاده شد نتایج تحلیل واریانس یک طرفه حاکی از وجود تفاوت معنادار الگوهای ارتباطی درزمینه اهمالکاری تحصیلی بود. درادامهنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که اهمالکاری تحصیلی افراد که الگوی ارتباطی درخانواده آنها کثرت گرا است با دو الگوی ارتباطی محافظتکننده و بی قید درسطح ۰/۵ تفاوت معنادار دارد.