سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدسیاح ورگ – کارشناس ارشد جامعه شناسی،
مهناز امیرپور – دکترای جامعه شناسی،استادیاروعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
عفت وحیدی مطلق –

چکیده:

دستیابی به عرضه باثبات مواد غذایی و تامین امنیت غذایی جامعه یکی از مهمترین اولویتهای راهبردی اقتصادملی هرکشوری است. برخورداری ازغذای کافی، ابتدایی ترین حق انسان و امنیت غذایی سنگ بنای رشد و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی افرا هرجامعه ای است.تأمین امنیت غذایی جامعه به عنوان یکی از شروط تحقق اقتصاد ملی،از وظایف اساسی دولت ها در هر کشوری محسوب می شود.چنانچه امنیت غذاییرا یک سیاست اقتصاد ملی در نظر بگیریم ،مطلوب بودن اقتصادملی به امنیت غذایی وابسته است . در این مقاله برداشت این است که اقتصادملی برامنیت غذایی تاثیر خواهدداشت. لذا در این راستا سعی می شود ابتدا چیستی اقتصادملی و امنیتغذایی مورد بررسی قرار گیرد و با این انگاشت تعامل امنیت غذایی و اقتصادملی، و نیز راهکارهای تاثیراقتصادملی بر امنیت غذایی در کشور تبیین وتحلیل شوند. امنیت غذایی به عنوان محور ، اساس اقتصاد ملی وراهبرداساسی محسوب می شود.افزایش و تقویت امنیت غذایی در سطوح ملی نیازمند بهبود در توافق نامه های تجاری، حمایت از بخش کشاورزی و…در کشورهای دارای این بالقوگی است. تامین امنیت غذایی محور استقلال اقتصادی و سیاسی کشور است. امنیت غذایی ، ارتقاء سطح سلامت و بهداشت عمومی از ارکان مهم توسعه اقتصادی است و تامین امنیت مواد غذایی یک چالش جدی در آینده جوامع است . امنیت غذایی یک پایه اقتصادملی کشور می باشد. عرضه یک سطح بهینه اقتصادملی در کشور مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی است.