سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرداد حسینی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
نرگس سلک – کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

چکیده:

تحقیق حاضربررسی رابطه بین افسردگی فرسودگی شغلی و تنظیم هیجانی با خودبیمارانگاری دربین پرستاران بیمارستانهای اصفهان بوده است روش تحقیق توصیفی از نوع پس رویدادی است جامعه آماری تحقیق را کلیه پرستاران بیمارستانهای استان اصفهان تشکیل داده اند که از بین آنها تعداد ۲۰بیمارستان به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید و پس از ارایه پرسشنامه خود بیمارانگاری تعداد ۱۶۰نفر به شیوه تصادفی ساده دردو گروه افرادخودبیمارانگار ۸۰نفرو افرادسالم ۸۰نفر قرارگرفتند ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های خودبیمارانگاری ایوانز افسردگی بک فرسودگی شغلی مسلش و جکسون تنظیم هیجانی گرانز و روئمر بود روش تجزیه و تحلیل اماری نیز تحلیل کوواریانس چندمتغیره mancova درنظر گرفته شد نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین افراد خودبیمارانگار و افراد سالم درافسردگی مولفه های فرسودگی شغلی و همچنین تمامی مولفه های تنظیم هیجانی تفاوت معنادار حاصل شده است و افراد سالم سطوح مطلوبتری را درمقایسه با افراد خودبیمارانگار نشان داده اند.