مقاله رابطه افسردگی و استرس با کیفیت زندگی بیماران آلزایمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: رابطه افسردگی و استرس با کیفیت زندگی بیماران آلزایمر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله افسردگی
مقاله استرس
مقاله آلزایمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهری آدریانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مجدی نسب نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: شرف الدین زاده ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر سنجش رابطه افسردگی و استرس با کیفیت زندگی در بیماران آلزایمر شهر اهواز بود. نمونه پژوهش، شامل ۴۰ نفر از بیماران آلزایمر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش شامل مقیاس کیفیت زندگی بیماران آلزایمر (QOL-AD)، مقیاس افسردگی بک و مقیاس استرس هولمز راهه بود. نتایج تحقیق نشان داد بین افسردگی و کیفیت زندگی بیماران آلزایمر رابطه منفی وجود دارد. اما بین استرس و کیفیت زندگی بیماران آلزایمر رابطه معنی داری به دست نیامد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین، تنها افسردگی پیش بینی کننده کیفیت زندگی است.