سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سارا کشکر – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
حمید قاسمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

تحقیق حاضر در پی دستیابی به رسانه برتر از دید جامعه با توجه به میزان تأثیرگذاری و سطح اعتماد جامعه به رسانه ها می باشد. همچنین بررسی رابطه بین متغیر تأثیرگذاری و اعتماد جامعه به رسانه های ورزشی مورد توجه اینتحقیق است. علاوه بر مطالب فوق، بررسی مؤلفه های متغیر تأثیر گذاری و اعتماد که با توجه به نظریات اجتماعی مختلف در حوزه ارتباطات تعیین شده اند از دیگر اهداف این تحقیق است . جامعه مورد نظر این تحقیق شاملدختران ورزشکار دانشجوی دانشگاههای تهران است که در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور حضور داشتند . جامعه نمونه تحقیق با استفاده از جدول کرجسای و مورگان ۱۸۵ نفر تعیین گردید که بطور تصادفی از بینرشته های مختلف ورزشی انتخاب شدند. روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی بود که از نظر مسیر اجرا به شکل پیمایشی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که علی رغم وجود اعتماد عمومی نسبت به رسانه های مختلف ، اماتلویزیون به عنوان مورد اعتمادترین رسانه انتخاب گردید و این نتیجه در مؤلفه های متغیر اعتماد نیز بطور یکسانوجود داشت و همچنین از نظر میزان تأثیرگذاری و همچنین مؤلفه های آن نیز تلویزیون در الویت اول قرار داشت و در هر دو متغیر موبایل در پایین ترین سطح اهمیت بود. بین متغیر اعتماد و تأثیرگذاری همبستگی مستقیم وجودداشت که مبین این نکته است که با افزایش اعتماد میزان تأثیرگذاری رسانه افزایش می یابد . همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که برنامه نود محبوبترین برنامه ورزشی در بین دختران ورزشکار است.