مقاله رابطه اعتماد اجتماعی و وفاق اجتماعی ( مطالعه ای در شهر یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۳۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: رابطه اعتماد اجتماعی و وفاق اجتماعی ( مطالعه ای در شهر یزد)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاق اجتماعی
مقاله وفاق هنجاری
مقاله وفاق ارزشی
مقاله وفاق احساسی و اعتماد اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده میمندی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری فرد امیرمختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و وفاق اجتماعی در بین شهروندان یزدی است. وفاق اجتماعی را توافق عمومی بر سر قواعد و اصول اجتماعی و اعتماد را حسن ظن به افراد جامعه تعریف کرده اند. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده است و داده های آن به وسیله پرسش نامه ای که اعتبار و پایایی لازم را داشته است از ۳۱۶ نفر از شهروندان یزدی گردآوری شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شهروندان یزدی از نظر اعتماد اجتماعی با میانگین ۱۲۳٫۴۹ و وفاق اجتماعی با میانگین ۱۷۶٫۳۶ در وضعیت مطلوبی قرار دارند. آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین اعتماد اجتماعی و وفاق اجتماعی با ضریب همبستگی ۰٫۶۷۸ رابطه معناداری وجود دارد. در بین ابعاد وفاق اجتماعی بعد احساسی با ضریب ۰٫۶۸۱ بیشترین رابطه و بعد هنجاری با ضریب ۰٫۲۴۵ کمترین رابطه معنادار را با اعتماد اجتماعی داشتند.