سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هائده پورشعبانی –
فاطمه قلی زاده –
فروغ اسحاق نیموری –

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش برسی میزان اضطراب رایانه دانش آموزان دوره متوسطه و بررسی ارتباط آن با رشته تحصیلی، جنسیت و پیشرفت درسی زبان انگلیسی است. بدین منظور ۲۰۰۴ دانش اموز دختر و پسر از ۸ استان کشور به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و میزان اضطراب رایانه آنان با مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه (CARS) بررسی گردید. سپس داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل جدول فراوانی ها، میانگین و ا نحراف معیار و همچنین روشهای آمار ا ستنباطی آزمون t مستقل و آزمون واریانس یک عاملی برای مقایسه اختلاف میانگینها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که بین اضطراب رایانه و رشته تحصیلی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد. بدین ترتیب که میزان اضطراب رایانه دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک در مقایسه با دانش آموزان رشته های دیگر کمتر است. نتایج در زمینه حنسیت نشان داد که بین اضطراب رایانه و جنسیت ارتباط معناداری وجود ندارد اما میزان اضطراب رایانه هر دو گروه نمونه (پسران و دختران) دانش آموزان ایرانی در مقایسه با میزان اضطراب رایانه افرادی که در پژوهش های دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند بسیار متفاوت است. در پژوهش حاضر تعداد افرادی که به اضطراب رایانه (از کم تا زیاد) مبتلا بدند حدود ۵۳/۵ درصد است که بدان معنا است که تقریباً ار هر دو دانش آموز ایرانی یک نفر به اضطراب رایانه مبتلاست. یافته های این پژوهش همچنین مؤید رابطه معنادار بین پیشرفت درسی زبان انگلیسی و اضطراب رایانه است. بدین معنا که دانش آموزان موفق در درس زبان انگلیسی اضطراب رایانه کمتری دارند.