سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا شفیع زاده گروسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داوود حسین زاده –
المیرا کاوندی – ارشد کارشناسی – مدیریت آموزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط مؤلفه های بازخورد ۳۶۰ درجه با بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان سیمان سپاهان اصفهان می باشد. پژوهش براساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوعهمبستگی انجام شده است. جامعه آماری کلیه کارکنان سیمان سپاهان و حجم نمونه کارکنان ۱۰۱ نفر و از روش سرشماری استخراج شده است. جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق پرسشنامه بازخورد ۳۶۰ درجه و بهره وری نیروی انسانیانجام شده است. پرسشنامه بازخورد ۳۶۰ درجه محقق ساخته و شامل ۳ مؤلفه اصلی مهارت های مدیریتی و رهبری ,مهارت های شغلی, مهارت های عمومی و رفتار سازمانی وپرسشنامه بهره وری نیروی انسانی استاندارد شامل ۷ مؤلفهتوانمندی, عملکرد, تمایل کاری، رضایت مندی, نوآوری، اثربخشی و ایجاد انگیزه انتخاب شده است. روایی محتوایی دوپرسشنامه توسط اساتید راهنما ومشاور مورد تأیید قرارگرفت, به منظور سنجش پایایی پرسشنامه بارخورد ۳۶۰ درجه یک نمونه اولیه که شامل ۳۰ نمونه بود برروی یک گروه تصادفی اجرا و با استفاده از داده های به دست آمده, میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرنباخ برای بازخورد ۳۶۰ درجه۹۶/۶و برای بهره وری نیروی انسانی۰/۷۹به دست آمد. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی که شامل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گرفت نتایج زیر حاصل گردید: ۱- ارتباط مثبت و معناداری بین مهارت های مدیریتی ورهبری و بهره وری وجود دارد ۲- ارتباط مثبت و معناداری بین مهارت هایشغلی وبهره وری وجود دارد ۳- ارتباط مثبت و معناداری بین مهارت های عمومی و رفتار سازمانی وبهره وری وجود دارد و در آخر می توان نتیجه گرفت که ارتباط مثبت و معناداری بین مؤلفه های بازخورد ۳۶۰ درجه وبهره وری نیروی انسانی وجود دارد. از ضرورت های انجام این تحقیق که مورد توجه مدیریت منابع انسانی سیمان سپاهان می باشد شامل موارد ذیل است:-۱ مهارت های مدیریتی و رهبری ۲- مهارت های شغلی ۳- مهارت های عمومی و رفتار سازمانی با توجه به موارد فوق ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب می نماید.