سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر حسین محمد داودی – دکترا , مدیریت آموزشی,مدیرگروه کارشناسی ارشد , عضو هیات علمی دانشگاه آز
المیرا کاوندی – دانش آموخته کارشناسی ارشد, رشته عل وم تربیت ی , گ رایش م دیریت آموزشی,دانش
زهرا امیری – دانش آموخته کارشناسی ارشد, رشته عل وم تربیت ی , گ رایش م دیریت آموزشی,دانش

چکیده:

هدف پژوهش حاضر , مطالعه رابطه بین مولفه های نظارت حمایتی و ارزیابی بازخورد ۳۶۰ درجه می باشد. پژوهش بر اساس هدف , ازنوع تحقیقات کاربردی واز نظر گرد آوری اطلاعات از نوع توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر, از کلیه کارکنان پژوهشکده تعلیم وتربیت می باشد , که تعداد ۱۰۰ نفر انتخاب شده است .که حجم نمونه با جامعه برابراست.وهمه مردهستند. و اطلاعات پرسشنامه از طریق مقیاس لیکرت جمع آوری شد , و اعتبار آنها از روش آلفای کرونباخ , برآورد گردید. . پرسشنامه بازخورد ۳۶۰ درجه محقق ساخته و شامل ۳مولفه اصلی؛مهارت های مدیریتی و رهبری , مهارت های شغلی, مهارت های عمومی و رفتار سازمانی است . به منظور سنجش پایایی پرسشنامه بازخورد ۳۶۰ درجه یک نمونه اولیه که شامل ۳۰ نمونه بود برروی یک گروه تصادفی اجرا وبا استفاده از داده های بدست آمده, میزان ضریب اعتماد با ۹۶ بدست آمد. و پرسشنامه استاندارد نظارت حمایتی تدوین شده توسط زمانی / روش آلفای کرنباخ برای بازخورد ۳۶۰ درجه ۶ مقدم,شامل ۶ مولفه اصلی, تعیین اهداف,طراحی درس,مشاهدات,توسعه حرفه ای,تعهدحرفه ای مستمر و ارزیابی پایان سال ۰ی باشد. که در این تحقیق , ۳ مولفه از آنها را به کار می گیریم .داده های حاصل از / است ,که حاوی ۳۰ سؤال و اعتبار ۹۶ در دو بخش آمار توصیفی و شامل میانگین , انحراف معیار, جداول و نمودارها و آمار spss اجزای پژوهش , به کمک نرم افزار استنباطی شامل : رگرسیون چندمتغیره, مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. که این تحقیق دارای ۱ فرضیه اصلی ,و ۳ فرضیه فرعی می باشد. فرضیه اصلی: بین نظارت حمایتی و ارزیابی بازخورد ۳۶۰ درجه , رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد. فرضیه های فرعی: بین تعیین اهداف و ارزیابی بازخورد ۳۶۰ درجه رابطه وجود دارد. بین توسعه حرفه ای و ارزیابی بازخورد ۳۶۰ درجه رابطه وجود دارد. بین تعهد حرفه ای مستمروارزیابی بازخورد ۳۶۰ درجه رابطه وجود دارد.