مقاله رابطه ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و عملکردی محور با خود راهبری در یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: رابطه ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و عملکردی محور با خود راهبری در یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی کلاسی
مقاله یادگیری
مقاله خودراهبری در یادگیری
مقاله دانشجویان پرستاری و مامایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ثانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچ زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن آبادی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: یکی از حوزه های بسیار مهم تاثیرگذار بر خود راهبری و یادگیری دانشجویان، ارزشیابی کلاسی ادراک شده توسط دانشجویان است. چرا که ارزشیابی جزء جدایی ناپذیر آموزش بوده و یکی از برجسته ترین عواملی است که می تواند بر انگیزش و یادگیری فراگیران تاثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و عملکردی محور با خودراهبری در یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی صورت پذیرفت.
روش بررسی: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ مشغول به تحصیل بودند. به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت، تعداد ۲۲۰ دانشجو انتخاب شدند و پرسشنامه های ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و پرسشنامه خود راهبری در یادگیری را تکمیل نمودند.
یافته ها: یافته ها نشان داد بین ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده عملکردی محور رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد (P<0.01). همچنین بین ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و خودراهبری در یادگیری رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد (P<0.01). اما بین ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده عملکردی محور و خود راهبری رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود، برنامه های اساسی نظام تعلیم تربیت و آموزش عالی با تغییر ساختار ارزشیابی و تبدیل آن از شیوه نمره گرا و عملکرد گرا به سمت فرایندگرایی و تبحر محوری باشد. در آن صورت بین عملکردهای انتخاب شده و ساختارهای ارزشیابی سازنده و یادگیری محور روابط مثبتی مشاهده خواهد شد و یاد گیرندگان از تحصیل لذت بیشتری خواهند برد.