مقاله رابطه ارائه تسهیلات رفاهی با مسوولیت پذیری کارکنان در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۸ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: رابطه ارائه تسهیلات رفاهی با مسوولیت پذیری کارکنان در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان نور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تسهیلات رفاهی
مقاله مسوولیت پذیریری
مقاله مراکز بهداشتی درمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور امیراشکان
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبی سیدجمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نیروی انسانی، مهم ترین و اثر بخش ترین عامل در دستیابی به اهداف هر سازمان می باشد. ایجاد عوامل انگیزشی می تواند سبب افزایش مسوولیت پذیری و در پی آن ارائه خدمات با کیفیت مطلوب شود. هدف این پژوهش تعیین رابطه ارائه تسهیلات رفاهی با مسوولیت پذیری کارکنان در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان نور بوده است.
روش کار: پژوهش حاضر بر اساس هدف و نتیجه از نوع کاربردی و از نظر روش، همبستگی می باشد که به صورت مقطعی انجام شد. با استفاده از پرسشنامه داده ها به صورت سرشماری از ۲ گروه درمانی (شامل پزشک، دندانپزشک، پرستار و ماما) و گروه پشتیبانی- اداری (شامل کاردانان و کارشناسان بهداشتی، آزمایشگاه، پذیرش و خدمات) که مجموعا ۱۱۲ نفر می باشد جمع آوری شده است. جهت استخراج نتایج پژوهش از آزمون ناپارامتریک (شامل ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس یافته ها، تمامی شاخص های رفاهی پایین تر از سطح متوسط (عدد ۳) و میزان شاخص مسوولیت پذیری بالاتر از حد متوسط (نمره ۱۸) قرار داشت. بین ارائه تسهیلات اعتباری با مسوولیت پذیری کارکنان مورد پژوهش رابطه معناداری وجودداشت (۰٫۲۲۳=r، p=0.042) ولی بین ارائه تسهیلات درمانی و بیمه ای، تسهیلات ایاب و ذهاب، تسهیلات مسکن، تسهیلات فرهنگی، ورزشی و گردشگری، کمک هزینه ها و سایر خدمات رفاهی با مسوولیت پذیری کارکنان موردپژوهش رابطه معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه از بین تسهیلات رفاهی تنها تسهیلات اعتباری با مسوولیت پذیری رابطه داشت می توان با افزایش میزان تسهیلات، تقویت نظام توزیع عادلانه، پاسخ به نیازهای ضروری مرتبط در افزایش مسوولیت پذیری کارکنان موثر واقع شد.