مقاله رابطه ادراک شیوه های فرزندپروری و اضطراب صفت پدر و مادر با اضطراب جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۷۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: رابطه ادراک شیوه های فرزندپروری و اضطراب صفت پدر و مادر با اضطراب جوانان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک شیوه های فرزندپروری
مقاله اضطراب صفت
مقاله اضطراب فرزندان
مقاله اضطراب والدین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل پور خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: جمیل لیلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب صفت پدر و مادر و ادراک فرزندان از شیوه های فرزندپروری والدین شان با اضطراب فرزندان بود. این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. بدین منظور ۱۰۰ نفر از دانشجویان بومی دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی تبریز (۵۰ دختر و ۵۰ پسر) و والدین آن ها به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شد. به این دلیل از دانشجویان بومی استفاده شد که والدین شان بتوانند پرسشنامه ها را تکمیل کنند. برای اندازه گیری اضطراب والدین و فرزندان از سیاهه اضطراب صفت حالت (STAI؛ اسپیلبرگر، گورساچ و لاشن، ۱۹۷۰‏) و برای سنجش ادراک فرزندان از شیوه های فرزندپروری والدین از سیاهه گزارش فرزندان از رفتارفرزندپروری (CRPBI؛ شیفر، ۱۹۶۵) استفاده شد. داده ها با روش همبستگی و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان دادند که بین اضطراب والدین و اضطراب فرزندان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین ادراک شیوه های فرزندپروری و اضطراب فرزندان معنی دار بود. به نحوی که بین ادراک پذیرش و ادراک کنترل بیش از حد والدین با اضطراب فرزندان، به ترتیب، رابطه منفی و مثبت وجود داشت. براساس این نتایج می توان گفت که اضطراب بالای والدین و برداشت فرزندان از روش های فرزندپروری آن ها، نقش مهمی در اضطراب فرزندان دارد. بنابراین، می توان با آموزش صحیح فرزندپروری به والدین و کاهش اضطراب آنها، از میزان اضطراب فرزندان و آثار مخرب آن کاست.