مقاله رابطه ادراک دانشجویان شاهد از جو تحصیلی، ویژگی های فردی و خانوادگی آن ها با سازگاری اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ادراک دانشجویان شاهد از جو تحصیلی، ویژگی های فردی و خانوادگی آن ها با سازگاری اجتماعی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجویان شاهد
مقاله سازگاری اجتماعی
مقاله ویژگی های فردی
مقاله رضایت از سهمیه شاهد
مقاله ادراک از جو تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی نژاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خدایاری فرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی یاسمین
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ادراک دانشجویان شاهد از جو تحصیلی و نیز ویژگی های فردی و خانوادگی آنها با سازگاری اجتماعی است. آزمودنی های پژوهش حاضر ۳۱۵ دانشجوی دختر و پسر شاهد هستند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب از میان کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر تهران انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا و پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش ادراک دانشجویان از جو تحصیلی و ویژگی های جمیعت شناختی دانشجویان شاهد است. داده ها با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رضایت دانشجویان از سهمیه شاهد، نظر مثبت سایر دانشجویان به دانشجویان شاهد، نحوه برخورد اساتید و تاهل دانشجویان شاهد پیش بینی کننده های سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد است. بین متغیرهای خانوادگی دانشجویان مانند ازدواج مجدد مادر و سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد رابطه معناداری مشاهده نشد. علل احتمالی عدم ارتباط معنا دار متغیرهای خانوادگی نظیر ازدواج مجدد مادر با سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد مورد بحث قرار گرفته است.