سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه ابوالحسن زاده زوارم – دانشجوی کارشناسی ارشد تربی بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران
حسن فهیم دوین – دانشجوی کارشناسی ارشد تربی بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران
محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه تربی بدنی، ایران

چکیده:

رفتار شهروندی سازمانیرفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. در این میان ادراک کارکنان از منصفانهبودن پرداخت ها و برابری در رویه های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش بسزایی در تشویق و توسعه ی رفتار شهروندی سازمانی دارد. ابعاد ادراک از عدالت سازمانیعدالت توزیعی، عدالترویه ای و عدالت تعاملی می باشد. در این پژوهش رابطه ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق از نوع همبستگی و علی مقایسه ای است که داده های آن به روش میدانی و –به وسیله پرسشنامه ادراک از عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ) ۱۵۵۷ ( و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف۱۵۵۵ ( گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق دبیران تربیت بدنی شهرستان قوچان بودند که شامل ۱۱۱ ( نفر عضو می باشد ) ۳۰ نفر مرد و ۷۸ نفر زن( و نمونه آماری تحقیق عبارت بود از کلیه آزمودنی های موجود تعریفشده در جامعه. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون کولموگروف اسمیرنف ، ضریب همبستگی پیرسون ، « آزمون t استیودنت و رگرسیون چندگانه استفاده شد . نتایج پژوهش نشان داد میان عدالت سازمانی و رفتار »شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به این معنی که با افزایش ادراک کارکنان از کاربرد عدالت سازمانی و ابعاد آن در سازمان، رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان افزایش می یابد.