مقاله رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری با ابعاد کمال گرایی دانش آموزان دختر شهر بیرجند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۴۳۹ تا ۴۵۰ منتشر شده است.
نام: رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری با ابعاد کمال گرایی دانش آموزان دختر شهر بیرجند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های فرزندپروری
مقاله انتظارات والدین
مقاله ابعاد کمال گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرازی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: خامسان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی یونسی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از عوامل پیش بینی کننده کمال گرایی در فرزندان به شیوه تربیتی خانواده ها و سطح انتظاراتی که آن ها از فرزندان شان دارند برمی گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ادراک از سبک های فرزندپروری با ابعاد کمال گرایی است. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. ۱۶۱ دانش آموز دختر به شیوه خوشه ای چندمرحله ای از مدارس متوسطه شهر بیرجند انتخاب شدند.
از مقیاس های ادراک شیوه فرزندپروری والدین (POPS) و ابعاد کمال گرایی (MPS) برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادند که از میان سبک های فرزندپروری تنها درگیری و گرمی مادر رابطه منفی معناداری با کمال گرایی جامعه مدار دارند. در نتیجه گرم تر شدن روابط مادر با فرزند و هم چنین درگیر شدن مادر در فعالیت های مختلف فرزندان باعث خواهد شد کمال گرایی جامعه مدار در آن ها کاهش یابد. لذا سبک درگیری و گرمی مادر نقش مهمی در پیش بینی کمال گرایی جامعه مدار ایفا می کند.