مقاله رابطه ادراک عدالت سازمانی و درگیری عاطفی و ذهنی در بین دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در رویکردهای نوین آموزشی از صفحه ۴۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رابطه ادراک عدالت سازمانی و درگیری عاطفی و ذهنی در بین دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله عدالت توزیعی
مقاله عدالت رویه ای
مقاله عدالت تعاملی
مقاله درگیری عاطفی- ذهنی در کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری سیما
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شمس مورکانی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ادراک عدالت سازمانی و درگیری عاطفی و ذهنی در میان دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری مشتمل بر کلیه دبیران مدارس متوسطه دخترانه در نواحی پنجگانه شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ (N=2608) بوده است. از این تعداد ۳۵۵ نفر با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه “عدالت سازمانی” (نیهوف و مورمن، ۱۹۹۳) با ضریب پایایی ۰٫۹۵ و “درگیری عاطفی-ذهنی در کار” (شوفلی و همکاران، ۲۰۰۸) با ضریب پایایی ۰٫۸۴ بوده است. تجزیه و تحلیلها داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، واریانس و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون و مانوا) صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که عدالت توزیعی با درگیری عاطفی- ذهنی در کار (r=0.21) و مولفه های آن رابطه دارد؛ عدالت رویه ای با درگیری عاطفی- ذهنی در کار (r=0.16) و مولفه های آن بجز “وقف شدن در کار” رابطه دارد؛ و عدالت تعاملی با درگیری عاطفی- ذهنی در کار (r=0.23) و مولفه های آن رابطه دارد. نتایج همچنین تفاوت معناداری را بین میانگین نظرهای پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات و سابقه خدمت در خصوص هر دو متغیر عدالت سازمانی و درگیری عاطفی- ذهنی در کار نشان نمی دهد.