مقاله رابطه اخلاق کار اسلامی با درگیری شغلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۷۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: رابطه اخلاق کار اسلامی با درگیری شغلی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق کار اسلامی
مقاله درگیری شغلی
مقاله کارکنان دانشگاه کردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردلان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: سیف پناهی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: زندی خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه سازمان ها در بافت جوامع اسلامی توجه خود را معطوف به اخلاق و ارزش های اخلاقی نموده اند، چرا که احتمال می رود کارکنانی که پایبند به اخلاق کار اسلامی هستند، اشتیاق و انرژی بیشتری را در رابطه با کار خود نشان می دهند. با این رویکرد، هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اخلاق کار اسلامی و در گیری شغلی در میان کارکنان دانشگاه کردستان و نیز بررسی ارتباط این دو متغیر با یکدیگر بود.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری عبارت از کلیه کارکنان دانشگاه کردستان به استثنای کارکنان شرکتی و خدماتی بودند. نمونه ای به حجم ۱۱۶ آزمودنی به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده ها پرسشنامه اخلاق کار اسلامی و پرسشنامه درگیری شغلی کاننگو بودند. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظر متخصصان و پایایی آن ها با استناد به ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان صورت گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین اخلاق کار اسلامی کارکنان ۴٫۱۹ و به طور معنی داری بالاتر از متوسط (p<.01) و میانگین درگیری شغلی ۳٫۱۲ و در سطح متوسط بود (p>.05). بین اخلاق کار اسلامی و مولفه های آن با درگیری شغلی روابط معنی داری وجود داشت. همچنین مشخص شد که دو مولفه نگرش مثبت نسبت به کار (p<.01) و توجه به رشد دیگران و رفاه جامعه (p<.05) نقش معنی داری در پیش بینی درگیری شغلی کارکنان داشتند.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار بین اخلاق کار اسلامی با درگیری شغلی کارکنان دانشگاه کردستان بود. بنابراین به نظر می رسد تلاش در جهت استقرار فضای کاری اخلاق مدارانه و تشویق و ترغیب کارکنان به انجام فعالیت های کاری مبتنی بر آموزه های اسلامی، می تواند زمینه ها ارتقای درگیری شغلی کارکنان را فراهم آورد.