سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی اکبری – عضوهئیت علمی گروه روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
ستار کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

مقدمه: با توجه به شیوع روزافزون استفاده از مواد نیروزا در بین ورزشکاران و به خصوص بدنسازان و با توجه به آسیب های جسمانی و روانی دوپینگ پژوهش حاضر را انجام دادیم. روش ها: این پژوهش بر روی ورزشکاران شهر کرمانشاه صورت گرفت که برای انجام آن از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. در این مطالعه، پرسشنامه های خودشیفته و مرزی میلون برای تشخیص اختلال شخصیتی و پرسشنامه محقق ساخته برای مصرف مواد نیروزا استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده ازآزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین شخصیت خودشیفته با مصرف مواد نیروزا ۰) و همچنین بین شخصیت مرزی و مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران بدنساز / رابطه مثبت و معنادار( ۴۱ ۰وجود دارد. / همبستگی ۵۴ نتیجه گیری:با توجه به نتایج به مسئولان و برنامه ریزان ورزش و تربیت بدنی پیشنهاد می شود که به شخصیت ورزشکارن و ویژگی های شخصیتی در ورزش به خصوص ورزشهای حرفهای توجه کنند.