مقاله رابطه اثربخشی فعالیت های فوق برنام ورزشی و قهرمانی دانشجویان دانشگاه امام خمینی (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: رابطه اثربخشی فعالیت های فوق برنام ورزشی و قهرمانی دانشجویان دانشگاه امام خمینی (ره)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوقات فراغت
مقاله ورزش قهرمانی
مقاله دانشگاه افسری امام خمینی (ره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجتبی میردریکوند
جناب آقای / سرکار خانم: محسن زاده مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی رابط اثربخشی فعالیت های ورزشی اوقات فراغت با کسب عناوین قهرمانی است. تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است؛ و جامع آماری آن را کلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه افسری امام خمینی (ره) دربر می گیرد (N=431) با بهره گیری از جدول حجم نمون کوهن، دیدگاه ۲۰۵ نفر در این زمینه جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنام ۲۷ سوالی محقق ساخته با روش دلفی و برمبنای مقیاس پنج ارزش لیکرت است. روایی پرسشنامه به شکل صوری و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد و عدد ۰٫۸۷ به دست آمد. برای بررسی رابط بین متغیرها، از آزمون رو اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که اثربخشی فعالیت های فوق برنام ورزشی دانشگاه امام خمینی (ره) با عناوین قهرمانی در مسابقات رابط مثبت و معنی داری دارد. بر این اساس، هر چه فعالیت های ورزشی فوق برنامه جدی تر دنبال شود، امید کسب موفقیت در میادین مسابقات ورزشی و درنتیجه توسع ورزش قهرمانی و تولید ثروت بیشتر می شود.